Family Planning Quiz

Kung hindi ka sigurado sa kung anong Family Planning Method ang iyong kukunin, sagutin lamang ang maikling quiz na ito para malaman ang method na para sa iyo!

Question 1

Ano ang iyong kasarian?Question 2

Naghahanap ka ba ng pangmadalian o permanenteng FP method?Question 3

Tuwing kailan mo nais gamitin ang iyong FP method?